نامه ایی به معلم نگارش خود بنویسید و دیدگاه هایتان را در مورد این درس و روش