مثل نویسی آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم صفحه93